Styret

Velforeningen ledes av et frivillig styre med 6 medlemmer, som velges for 2 år av gangen. Styreleder velges av årsmøtet og kasserer velges internt i styret. Valgbare er medlemmer som har ordnet sine forpliktelser i vellet (familiemedlemmer til hytteeiere regnes som medlemmer og kan velges). Vellet forplikter utad ved styreleder.

Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og vedtak. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av styremedlemmene være tilstede på møtet. Alle avgjørelser fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret består av følgende medlemmer:

Randi Røinaas Lomeland, styreleder (Tvitjønnåsen 57)
Bjørn Olav Skotnes, styremedlem (Trengslemyrveien 41)
Dan Berntsen, styremedlem (Tvitjønnåsen 11)
Frode Tjomsland, styremedlem og kasserer (Tvitjønnåsen 37)
Marianne Kåsa, styremedlem (Trengslemyrveien 54)
Tove Dirdal, styremedlem (Trengslemyrveien 9)

Det nye styret ble valgt under årsmøtet 27. mars 2024. 

Erling Abrahamsen er revisor for velforeningen. 

Valgkomiteen består av Johannes Høvik og Magne Jortveit. 

Styret etter årsmøtet 2024