Styret

Velforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer, som velges for 2 år av gangen. Formannen velges av årsmøtet. Sekretær og kasserer velges innen styret. Valgbare er medlemmer som har ordnet sine forpliktelser i vellet (familiemedlemmer til hytteeiere regnes som medlemmer og kan velges). Vellet forplikter utad ved formannen.

Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og vedtak. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av styremedlemmene være tilstede på møtet. Alle avgjørelser fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Styret består av følgende medlemmer:

  • Kai Kyllingstad, styreleder          –   Trengslemyrvegen 2
  • Harald Hovda, styremedlem      –   Tjønnhomlia 8
  • Tor Jan Idsøe, styremedlem       –   Tvitjønnåsen 14
  • Marianne Kåsa, styremedlem   –    Trengslemyrvegen 54
  • Alf Løvold, kasserer                       –    Trengslemyrvegen 77
  • Dan Berntsen, varamedlem      –    Tvitjønnåsen 11

 

Det nye styret ble valgt under årsmøtet i mars 2022.