Totalforbud mot ild i skog og utmark på Gautestad

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder.

På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Vi ber hytteeiere på Gautestad om å merke seg dette – og gi beskjed til eventuelle leietakere gjennom sommeren.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. Forbudet er hjemlet i «Brann- og eksplosjonsvernloven» § 37. Det vises videre til presiseringer i forskrift om brannforebygging § 3.

Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid i skog og annen utmark må tas opp med lokalt brannvesen.

Vakthavende brannsjef mobil: 916 69 104

4. juli 2018
Brannsjefene på Agder